Železniška postaja

 

Železniški promet v Mariboru je stekel leta 1846 z otvoritvijo odseka Gradec – Celje, južne železnice Dunaj - Trst. S prvimi deli, trasiranjem in preučevanjem terena, so pričeli že leta 1838. Severni del proge - od Šentilja do Celja - so trasirali leta 1842. Tehniki so ta del proge označili kot najtežavnejši gradbeni odsek, začeli so ga graditi leta 1843. Železniška proga teče med Muro in Pesnico, pri Šentilju vozi skozi 189.6 m dolg predor, nato čez dolino Pesnice po viaduktu, ki je bil takrat s 46 oboki, 649 m dolžine in 21 m višine, najdaljši gradbeni objekt na celi progi od Dunaja. Parni stroj je prvič peljal čez pesniški viadukt 2. maja 1846. Košaški predor na severni strani mesta je bil dolg 462.43 m, visok 7.58 m in širok 7.9 m, gradili so ga dve leti in dva meseca. Do končane gradnje semmerinškega predora, je bil to največji predor na južni državni železnici.

Prva lokomotiva je v Maribor pripeljala iz Celja aprila 1846, prvi potniški vlak z Dunaja pa je v Maribor pripeljal junija 1846. Z izgradnjo koroške železnice leta 1963, je Maribor postal križišče dveh prog v privatni lasti družbe Južnih železnic. Nove železniške povezave so bistveno vplivale na gospodarske razmere in začrtale novo smer razvoja industrializacije.

Prva železniška postaja na slovenskem ozemlju je bila zgrajena leta 1846 v Mariboru, med bombardiranjem v drugi svetovni vojni pa je bila popolnoma uničena. Prvotna stavba je bila nadstropna, opečna stavba s petimi vrati, veliko vežo z blagajnami, čakalnicami, salonom, pisarnami, pošto, okrepčevalnico in dvorano, katera je pokrivala tri tire z vmesnimi peroni. Novo železniško postajo je zasnoval arhitekt Milan Černigoj, zgrajena je bila leta 1954, predstavlja pa primer poznega slovenskega funkcionalizma. Posebna je zaradi členjenosti svojih volumnov, ki potekajo vzporedno s progo. Linearni zasnovi sledijo členitve nivojev. Postajo označuje visok urni stolp, ki stoji ob glavni, v celoti zastekljeni in enakomerno razčlenjeni dvorani.

 

Vir/Source: Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945

Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70

Ivan Mohorič – Zgodovina železnic na slovenskem

 

The Railway Station

 

The first trains ran through Maribor in 1846 with the opening of the Graz – Celje railway section, part of the southern railway line between Vienna and Trieste. First works, like studying the terrain and tracing out the railway line, started in 1838. The north part of the line – from Šentilj to Celje – was traced out in 1842. The construction of this section of the railway line, characterised by railway technicians as the most demanding for construction, started in 1843. The line runs between the rivers Mura and Pesnica, passes through a 189,6 m long tunnel near Šentilj and over a viaduct in the Pesnica valley. The 649 m long and 21 m high viaduct with 46 arches was the longest construction object on the entire railway line from Vienna. On 2nd May 1846, the first steam engine crossed the Pesnica viaduct. The construction of the tunnel in Košaki, north of Maribor, which was 462,43 m long, 7,58 m high and 7,9 m wide, lasted for two years and two months. This was the longest tunnel on the southern railway line until the Semmering tunnel was finished.

The first locomotive engine arrived to Maribor from Celje in April 1846, while the first passenger train arrived to Maribor from Vienna in June 1846. With the construction of the Carinthian railway line, Maribor became a junction of two railway lines in the ownership of the company Southern Railways. New railway connections had a strong influence on the economy and have marked a new direction of the city’s industrial development.

The first railway station on Slovenian ground was built in 1846 in Maribor. However, it was completely destroyed in the bombing during World War II. The original station was a storey building made of bricks that had five doors, a large entrance hall with ticket booths, waiting rooms, a saloon, offices, a post office, a buffet and a large hall covering three railway tracks with passenger platforms in between. The new railway station was designed by the architect Milan Černigoj. The building, erected in 1954, represents an example of late Slovenian functionalist architecture. The building’s volumes are parallel with the railway tracks and the levels are segmented according to a linear design. The station’s clock tower is placed beside the completely glassed-in and equally segmented main hall.

 

Source: Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945

Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70

Ivan Mohorič – Zgodovina železnic na slovenskem

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun