Tovarna dušika Ruše

 

Tovarna dušika Ruše je bila na pobudo vojnega ministrstva ustanovljena v letu

1917. Gradili so jo ruski in italijanski ujetniki, poskusno pa so jo zagnali že leta 1918, ko je

začela izdelovati karbid. Vodstvo tovarne je imelo sedež na Dunaju, kjer je bil tudi sedež

koncerna. Po vojni je bila proizvodnja omejena le na karbid, cianamid in kisik. Pred drugo

svetovno vojno (leta 1937) je tovarna proizvajala tudi ferokrom, ki ga je izvažala predvsem

v Anglijo in Nemčijo. Leta 1941 je bila tovarna vključena v nemški vojni industrijski

organizem, prevzel jo je industrijski trust Hermann Göring-Werke Berlin. Po drugi svetovni

vojni je bila Tovarna dušika Ruše med prvimi podjetji, ki so kljub pomanjkanju surovin

začela s proizvodnjo, ki se je v naslednjih letih večala, tovarna pa je postala pomemben

dejavnik v gospodarstvu takratne Jugoslavije. Podjetje v družbeni lastnini Tovarna dušika

Ruše, ki je nastalo z združitvijo tozdov v sestavi DO, je bilo vpisano v sodni register leta

1989. Leta 1992 se je podjetje preoblikovalo v družbo z nazivom Tovarna dušika Ruše,

Metalurško kemična industrija d. o. o., Ruše. V letu 1991 je podjetje ustanovilo 11 družb z

omejeno odgovornostjo, med njimi tudi TDR Megras. Med družbami, ustanovljenimi leta

1993, je bilo tudi podjetje TDR Storitve. Zoper obe družbi je bil v letu 1997 uveden stečajni

postopek, ki se je v podjetju TDR Storitve zaključil leta 1999, v TDR Megras pa leta 2002.

 

Ruše Nitrogen Factory

 

The Ruše Nitrogen Factory was established in 1917 on the initiative of the war department. The factory was built by Russian and Italian prisoners. The first pilot start-up of the company followed already in 1918, when they began producing carbide. The factory’s management was seated in Vienna, which was also where the head office was located. After World War I, the company’s production was only limited to carbide, cyanide and oxygen. Before World War II (1937), the factory also produced ferrochrome, which was exported mainly to England and Germany. In 1941, the factory was incorporated into the German war industry and taken over by the German industrial trust Hermann Göring-Werke Berlin. After World War II, the Ruše Nitrogen Factory was among the first companies with an increasing production in spite of the shortage of raw materials. The factory was becoming a more and more important factor in the economy of former Yugoslavia. The state-owned Ruše Nitrogen Factory, which was established with the help of merging Basic Organisations of Associated Labour, was entered into the register of companies in 1989. In 1992, the company was reorganised into the company Ruše Nitrogen Factory and the Metallurgical Chemical Industry d.o.o. In 1991, the company established 11 companies with limited liability, among others also TDR Megras. One of the companies, established in 1993, is also the company TDR Services. Both companies went into liquidation in 1997 and finished the procedure in TDR Megras in 2002.

 

Vir/Source: PAM

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun