Hutterjeva delavska kolonija

 

Leta 1926 je Josip Hutter v sodelovanju z avstrijskim podjetjem Wenzel Hoffelner ustanovil tekstilno tovarno Josip Hutter in drug. Sprva je podjetje obratovalo s tovarno hlačevine, 1929 je bila zgrajena tkalnica kotlov, 1933 predilnica, 1937 tovarna sukanca in 1939 tkalnica za svilo.

V tovarni je bilo prvotno zaposlenih 360 delavcev, leta 1949 je bilo zaposlenih 1600 delavcev. Po vojni je bila vsa privatna lastnina proizvajalnih sredstev nacionalizirana.

 

Josip Hutter je stanovanjsko problematiko svojih zaposlenih reševal z gradnjo stanovanj ter z ugodnimi posojili za zasebno stanovanjsko gradnjo svojih delavcev. Tako je nastala leta 1937 t.i. Hutterjeva kolonija dvajsetih hiš na Pobrežju.

 

Kolonijo je uradno gradilo Društvo za starostno preskrbo delavcev tekstilne tovarne Hutter in drug v Mariboru. Stanovanja so imela pokrit vetrolov, predprostor, stranišče, kopalnico, shrambo, kuhinjo, dve sobi ter podstrešje. Vse hiše so imele vodovod, električno napeljavo in izplakovalna stranišča.

 

Delavci naj bi z odplačevanjem najemnine postopoma postali lastniki stanovanj, toda odkupovanje stanovanj se v času Hutterjevega lastništva ni uresničilo.

 

Vir/Reference: France Kresal – Mariborska tekstilna industrija 1922-1992 – vzpon in zaton

Jerneja Ferlež – Josip Hutter in bivalna kultura Maribora

 

The Hutter Workers' Colony

 

In 1926, JosipHutter, in cooperation with the Austrian company Wenzel Hoffelner, founded the textile factory JosipHutter& Drug. At first, the company manufactured only cheap cotton twill fabric, later, in 1929 they built a weaving mill, a sewing thread factory in 1937 and a silk weaving mill in 1939. The factory initially employed 360 workers. By 1949 the number of employees, working in the factory, rose to 1.600. After World War II., all private means of production were nationalised.

 

Josip Hutter tried to solve the housing problem of his employees by building houses and giving soft loans for private house building to his workers. This is how the so-called Hutter workers’ colony of twenty houses in Pobrežje was erected in 1937.

 

The colony was built by the Society for eldercare of workers in the Hutter&drug company in Maribor. Apartments had a covered portico, an anteroom, a toilet, a bathroom, a pantry, a kitchen, two rooms and an attic. All houses had plumbing, electrical wiring and flushing toilets.

By paying rent, workers should gradually become home-owners; however, this was not realized in time of Hutter’s ownership.

 

Source: France Kresal – Mariborska tekstilna industrija 1922-1992 – vzpon in zaton

Jerneja Ferlež – Josip Hutter in bivalna kultura Maribora

 

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun