EM - Hidromontaža Maribor

 

Podjetje Hidromontaža – zvezno montažno podjetje za hidroelektrarne, Maribor je bilo ustanovljeno z odločbo zvezne vlade leta 1948. Osnovna sredstva in del strokovnega in pomožnega kadra so bili preneseni s podjetja Hidrocentrale na Dravi, ki je bilo do takrat nosilec izgradnje HE Mariborski otok. Leta 1949 sta se združili podjetji Hidromontaža Maribor in Elektromontaža Ljubljana v  eno podjetje, leta 1963 pa se je to podjetje združilo še s podjetjem TOBI Bistrica ob Dravi v Združeno podjetje »EM« – Elektroindustrija in splošna montaža Maribor. Oblikovali so se proizvodni obrati: TOPIG, Montaža, Stikalne naprave, TOBI, HIMO, obrat plastike v Kidričevem in obrat pralnih strojev v Lendavi. Leta 1968 sta se od združenega podjetja odcepila obrata TOBI in TOPIG.

TOBI se je pridružil EMO Celje, TOPIG pa k Tovarni kovinske opreme Primat. Leta 1970 se

je odcepil tudi obrat Stikalne naprave (TSN). Zaradi odcepitev je Hidromontaža postala

samostojna delovna organizacija z nazivom EM Hidromontaža Maribor. Leta 1977 so bili

ustanovljeni štirje tozdi (Montaža, Projektiranje in kontrola, Proizvodne delavnice, Oskrba)

in DSSS. Na gradbiščih hidroelektrarn je podjetje montiralo celotno hidromehansko,

strojno in električno opremo.

Hidromontaža je postala vodilno montažno podjetje v nekdanji Jugoslaviji, zgradila je največje objekte v državi (hidroelektrarne »Nikole Tesla«, Jablanica, Zvornik, Bajina Bašta; termoelektrarni Šoštanj in Trbovlje, Toplarna Ljubljana, železarne, papirnice). Podjetje je bilo tudi vodilni izvajalec in nosilec montažnih del na gradbišču jugoslovansko-romunskega energetskega giganta hidroelektrarne Đerdap.

V 80. letih je podjetje zaposlovalo okoli 3000 delavcev. Leta 1992 se je družbeno podjetje Elektro in splošna montaža Hidromontaža Maribor preoblikovalo v družbo z omejeno

odgovornostjo v družbeni lastnini. Stečajni postopek v podjetju se je začel leta 1996.

 

EM – HIDROMONTAŽA MARIBOR

 

Hidromontaža Maribor, the company for the assembly of hydroelectric power stations, was established with the decision of the federal government in 1948. The capital assets and part of the professional and ancillary staff were transferred from the company Drava Hydroelectric Power Plant, which was responsible for the construction of the hydroelectric power plant HE Mariborski otok. In 1949, Hidromontaža Maribor and Elektromontaža Ljubljana merged into one company. In 1963, this company merged with the company TOBI Bistrica ob Dravi into EM (Electro Industry and General Assembly Maribor). The following production units were formed: TOPIG, Assembly, Switchgear, TOBI, HIMO, a plastic manufacturing plant in Kidričevo and a washing machine factory in Lendava. In 1968, TOBI and TOPIG demerged from EM.

TOBI merged with the company EMO Celje, while TOPIG merged with the Factory of Metal Equipment Primat. In 1970, the Switchgear production unit (TSN) also demerged from EM. Due to several demergers, Hidromontaža was reorganised into an independent labour organisation EM Hidromontaža Maribor. In 1977, four Basic Organisations of Associated Labour (TOZDs: Assembly, Design and Control, Production plants, Supply) and a Common Services Division (DSSS) were established. At power station construction sites the company assembled the entire hydro-mechanical, mechanical and electrical equipment.

Hidromontaža became the leading company for assembly of hydroelectric power stations in the former Yugoslavia and had built the largest power plants in the country (hydroelectric power stations Nikola Tesla, Jablanica, Zvornik, Bajina Bašta; thermal power plants in Šoštanj and Trbovlje, the Ljubljana heating plant as well as several iron works and paper mills). Hidromontaža was also the leading contractor at the construction site of the hydroelectric power plant Djerdap - the Yugoslavian and Romanian energetic giant.

In the 1980’s, the company employed approximately 3000 people. In 1992, the state-owned company Hidromontaža Maribor was reorganised into a state-owned limited liability company. The company went into liquidation at the beginning of 1996.

 

Vir/Source: PAM

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun