Industrializacija se pojavi v Mariboru v času druge industrijske revolucije in skoraj v celoti izrine več sto let staro obrt usnjarstva in splavarstva ob Dravi.

 

Železniški promet v Mariboru je stekel leta 1846 z otvoritvijo odseka Gradec – Celje, južneželeznice Dunaj – Trst. Z izgradnjo koroške železnice leta 1863, je Maribor postal križišče dveh prog, kar je bistveno vplivalo na gospodarske razmere in začrtalo novo smer razvoja industrializacije mesta. Zasebna družba Južnih železnic, lastnica obeh prog, se je leta 1860 odločila izgraditi delavnice za obnovo voznega parka v Mariboru. Delavnice železniških vozil so vzdrževale in opremljale ves vozni park Južne železnice od Semmeringa, Trsta, Pule, Reke in Beograda. Poleg strojnih obratov so imele še lakirnico, mizarske, kolarske, sedlarske, tapetniške, kovaške in ključavničarske obrate. V času do prve svetovne vojne so zaposlovale 1200 ljudi.

 

Število tovarn v mestu je naraščalo; postopoma so se razvijale mlinska, kovinska, kemična in lesna industrija. Zastopane so bile domala vse panoge. Od takrat, ko je tukaj nastal prvi avto, prvi žerjav, prvi pralni stroj ali prvo računalniško omrežje nekdanje države, je ostalo malo ohranjenega, večinoma zgolj opuščeni ali za nove dejavnosti preurejeni tovarniški kompleksi.

 

Industrijska pot vas pelje po poteh mariborskega delavskega sveta od sredine devetnajstega stoletja do danes. Prikazuje razvoj železniškega križišča v času Avstro-Ogrske, širjenje tekstilne industrije v času SHS in njen razcvet v času Jugoslavije, ko je dobil Maribor naziv jugoslovanski Manchaster. Pokaže prevzem Nacistov v času okupacije in razcvet industrije v SFRJ, ko je bilo mariborske izdelke mogoče zaslediti po vseh kontinentih sveta.

 

Pot med drugim razkriva življenja delavcev, bivalno problematiko, higienske razmere in njihov boj za izboljševanja življenjskih standardov in ne nazadnje tudi pot delavskega gibanja.

 

Srečno pot.

 

 

The industrial path – an introduction

 

In Maribor, the industrialisation began during the second industrial revolution and almost completely replaced the centuries-old handicraft tradition of leather production and wood rafting on the Drava River.

 

The Railway traffic through Maribor began in 1846 with the opening of the Graz – Celje railway section, part of the southern railway line between Vienna and Trieste. With the construction of the Corinthian railway line in 1863, Maribor became the crossroad of two railway lines, which importantly influenced the economic situation and set a new direction for the development and industrialisation of the city. In 1860, the Southern Railways, a private company and owner of both railway lines, decided to build railway workshops for the renewal of the train fleet in Maribor. The Southern Railways Workshops were responsible for the entire train fleet of the company that ran between Semmering, Trieste, Pula, Reka and Belgrade. Besides the machinery, the workshops also included a paint room, a caprentry, wheelwright's workshop, a saddlery, an upholstery, a smithery and a locksmithery. Before World War I., the workshops employed 1200 people.

 

The number of factories in the city was increasing. Gradually, various industries developed in the city, e.g. the flour milling industry, metalworking, chemical and timber industry. Almost all industrial branches were present in Maribor. This is where the first car, the first crane, the first washing machine and the first computer network in former Yugoslavia were made. Today, abandoned factories or former factories that accommodate new activities are the only reminder of that time.

 

The industrial path takes us through industrial and working class Maribor from mid 19th century until today. It introduces the development of a railway intersection in the Austro-Hungarian monarchy, the city's expanding textile industry in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the city's textile boom in Yugoslavia, when Maribor was called the Yugoslavian Manchester. The path reveals the Nazi takeover during German occupation and the industrial boom during the Socialist Federal republic of Yugoslavia, when products from Maribor could be found on all continents of the world.

 

The industrial path also gives an insight into the life of the workers, their housing situation, hygienic conditions and their struggle for a better living standard and the path of the worker's movement.

 

Bon voyage!

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun